Close

Milan Sekulić

Ekspert za kontrolu poslovanja

Poznato je da zakonima nije moguće predvideti apsolutno sve situacije. Zbog toga nadležni organi kontinuirano vrše dopune i izmene zakonskih propisa i usaglašavaju ih sa aktuelnim stanjem i potrebama.

U bankama i drugim finansijskim institucijama posluje se, sa jedne strane u skladu sa zakonom i, sa druge strane, u skladu sa politikom banke, internim procedurama, pravilnicima i radnim instrukcijama. Neminovno je da se i ova materija stalno menja, usklađuje i koriguje.

Pretpostavka je da su rukovodioci stručno osposobljeni i da blagovremeno imaju na raspolaganju interna akta koja ih upućuju kako da postupe.

Postavlja se pitanje da li je to dovoljno. Po mom mišljenju, zasnovanom na višegodišnjem iskustvu u vršenju kontrole i nadzora rada u poslovnim mrežama banaka, veštine rukovodioca i kvalitetna interna regulativa su samo dobar osnov za uspešno poslovanje ekspozitura. Međutim, bez kontinuirane edukacije direktora i ostalih zaposlenih, dolazi do slučajeva olako ili pogrešno shvaćene primene procedura, pa time i neadekvatnih odluka i postupanja.

Ovo se najviše odnosi na aspekt pojave mogućeg  mobinga i sprečavanja internih i eksternih prevara i zloupotreba. Iz razloga što je internim aktima uglavnom propisano kako treba postupati, ali nema dovoljnog uputa zašto je tako propisano i kako sprečiti neovlašćena interna postupanja i eventualne eksterne prevarne radnje. U bankama se ovaj problem tretira uglavnom aplikativnim rešenjima i nekim sistemima internih kontrola, ali to nije dovoljno. Imajući to u vidu potrebno je zaposlene detaljno uputiti u nadležnosti i obaveze, razviti kod njih svest o važnosti kontrolnih postupaka i edukovati o rizičnim procesima i postupcima.

Biografija

Svoju karijeru proveo je u najvećim bankama u Srbiji prvobitno u Beobanci a zatim u Narodnoj banci Srbije, Delta banci i Banca Intesi. Uovim institucijama je obavljao različite poslove od inspektora Unutrašnje kontrole, savetnika Sektora unutrašnje kontrole do tim lidera u Sektoru za kontrolu i šefa Službe za kontrolu poslovanja mreže u Banca Intesa. Održao je veliki broj treninga, radionica i predavanja direktorima ekspozitura, kontrolorima i blagajnicima. 

Povratak na vrh stranice